27 آبان 1396

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم:

جستن علم نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدا عزوجل بهتر است.