27 آبان 1396

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم:

هر کس از خانه خویش به جستجوى علمى برون شود خدا براى وى راهى بسوى بهشت بگشاید.