05 آذر 1396

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند:

نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت، اهل جهاد و دانش اند