26 مهر 1395

(ncli.ir) هیچ ارتباطی با دانشگاه جامع علمی کاربردی نداشته و مورد تایید این دانشگاه نیست.

 "دانشجویان و اساتید محترم ؛
 مرکز همایش های علمی دانشگاه علمی - کاربردی به نشانی (ncli.ir)، هیچ ارتباطی با دانشگاه جامع علمی کاربردی نداشته و مورد تایید این دانشگاه نیست.