25 آذر 1394

25 آذر روز ملی پژوهش

امام علی (ع) فرموده اند: دانش روشنى بخش انديشه است.
25 آذر روز ملی پژوهش بر دانشجویان گرامی باد.