09 خرداد 1394
  • زمان: خرداد
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

دانشجوی محترم، نظر به الزام به همراه داشتن کارت ورود به جلسه با تاییدیه امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش، جهت ورود به جلسات آزمون پایان ترم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 12 خردادماه فرصت خواهید داشت تا با مراجعه به واحد آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش نسبت به دریافت تاییدیه(مجوز حضور در آزمون پایان دوره) اقدام نمائید.