04 خرداد 1394
  • زمان: خرداد
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

دانشجوی محترم، برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم به پروفایل شخصی خود در سامانه سجاد مراجعه نمائید. ضمنا، برای دریافت تائیدیه مجوز حضور در آزمون پایان دوره نیمسال دوم تحصیلی با در دست داشتن پرینت کارت ورود به جلسه به امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مراجعه نمائید