27 ارديبهشت 1394
  • زمان: اردیبهشت ماه
  • مکان: مرکز آمزش علمی کاربردی تاکسیرانی شهر تهران

راه اندازی "شورای تعامل در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

راه اندازی "شورای تعامل در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران 

این مرکز در نظر دارد برابر بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و به جهت استفاده در امور آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرکز، نسبت به راه اندازی "شورای تعامل" اقدام نماید.

دانشجویان متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آقای ثابت ایمان در امور دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش مراجعه نمایند.