29 فروردين 1394
  • زمان: اردیبهشت
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

تکمیل پروفایل دانشجویی

 تکمیل پروفایل دانشجویی،

دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران

خواهشمند است نسبت به تکمیل پروفایل دانشجویی خود در سامانه سجاد جهت دریافت کارت شناسایی دانشجویی اقدام نمائید.