29 فروردين 1394
  • زمان: اردیبهشت
  • مکان: مرکز آمزش علمی کاربردی تاکسیرانی شهر تهران

"شورای تعامل"

راه اندازی شورای تعامل،

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مدیریت و نظارت برتاكسيراني شهر تهران در نظر دارد برابر بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و به جهت استفاده در امور آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرکز، نسبت به راه اندازی "شورای تعامل" اقدام نماید.

دانشجویان متقاضی می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه، جهت ثبت نام به امور دانشجویی و فرهنگی  این مرکز مراجعه نمایند.