15 مهر 1394

کلاس درس مبانی جامعه شناسی

دانشجویان محترم رشته تاکسیرانی حرفه ای،
کلاس واحد درسی مبانی جامعه شناسی، استاد دکتر ایمانی، مورخ پنجشنبه 16مهرماه برگزار نمی گردد.