24 مهر 1395

پیگیری وضعیت پرونده دانشجویی حداکثرتا تاریخ95/07/30

 نظر به برنامه ریزی انجام شده برای ساماندهی و رفع نقص پرونده آموزشی و مالی دانشجویان مرکز،ضرورت دارد حداکثرتا تاریخ95/07/30  با مراجعه به امور مالی و آموزشی نسبت به پیگیری وضعیت پرونده دانشجویی خود اقدام نمایید . در صورت عدم مراجعه تا تاریخ مذکور، موضوع بر اساس قوانین و مقررات آموزشی ابلاغ شده پیگیری و اجرا خواهد شد.