07 شهریور 1394

پرداخت شهریه ترم تابستانی سال تحصیلی 94-1393

دانشجوی محترم نظر به آغاز آزمون واحدهای درسی یایان ترم تابستان، خواهشمنداست نسبت به پرداخت شهریه ترم تابستانی سال تحصیلی94-1393، اقدام وفیش واریزی خود رابه امور مالی
مرکز آموزش تحویل نمائید.