11 آبان 1394

وام دانشجویی

متقاضیان وام دانشجویی می توانند، تا مورخ چهارشنبه 13 آبان ماه به مدیریت دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش مراجعه نمایند.