07 آذر 1394

هفته بسیج گرامی باد

بسیج سپاهی است مسلح به ایمان و مجهز به عشق و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانه های خیس آسمان
هفته بسیج گرامی باد.