03 مرداد 1394

نخستین دوره آموزش سراسری " سفیران خط سفید"

سوم مرداد ماه الی هفتم شهریور ماه 1394

- مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی برگزار می کند،
نخستین دوره آموزش سراسری " سفیران خط سفید"
تاکسیرانان محترم جهت ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی و کسب اطلاع بیشتر به دفاتر شرکت های خصوصی تاکسیرانی مراجعه نمایند.