16 بهمن 1395

قابل توجه اساتید و دانشجویان مرکز آموزش:

بازدید از مرقد مطهر امام خمینی(ره) و تجدید میثاق اساتید و دانشجویان با آرمانهای ایشان

زمان: یکشنبه 17بهمن 1395
ساعت حرکت : 09:00 صبح
مبدا (محل حضور): مقابل درب مرکز آموزش
مقصد: مرقد امام خمینی(ره)