25 آذر 1396

فرا رسیدن روز پژوهش

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان تاكسيراني شهر تهران؛
فرا رسیدن روز پژوهش، روز قدرشناسی از توسعه دهندگان دانش و بینش جامعه بشری، بر دانشمندان و پژوهش گران فکری و علمی گرامی باد.