04 تیر 1396

(فراخوان دانشجویان نمونه سال 1396)

ضمن عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر، اين مركز درنظر دارد نسبت به انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه در سال تحصيلي 96-95 اقدام نمايد.
لذا آندسته از دانشجويان محترم كه متقاضي ثبت نام در اين فراخوان مي باشند تا مورخ 12تيرماه به واحد دانشجويي فرهنگي مركز آموزش مراجعه نمايند.
ضمناً داشتن معدل كل حداقل14 الزاميست.
متقاضیان می توانند ضمن مطالعه شرح کامل دستورالعمل، فرم های شرکت در فراخان را از همین سایت پرینت گرفته و پس از تکمیل، انها را به قسمت دانشجویی فرهنگی مرکز تحویل دهند.

     فرم3      فرم2      فرم1   فراخوان 96   دستورالعمل انتخاب
دانشجوي نمونه سال 96
                   
               فرم41        فرم5        فرم4