09 شهریور 1396

عید قربان

عید قربان، عید سر سپردگی و بندگی در برابر خداوند متعال را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم
به قربانگاه می آرم «منم» را