16 آذر 1394

طرح غربالگری دیابت دانشجویان

طرح غربالگری دیابت دانشجویان مرکز علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران،
زمان: چهارشنبه 18 آذر ماه ساعت 13 الی 18
مکان:طبقه چهارم غربی