15 آبان 1395

طرح بهرمندی دانشجویان از اماکن ورزشی

نظر به برنامه ریزی و توسعه فعالیت های ورزش همگانی میان دانشجویان در قالب طرح بهرمندی دانشجویان از اماکن ورزشی، دانشجویان علاقه مند به فعالیت های ورزشی جهت ثبت نام می توانندبه واحد فرهنگی دانشجویی مراجعه نمایند.