20 مهر 1394

شهریه دانشگاه

دانشجو گرامی،
برای پرداخت 15 درصد شهریه دانشگاه به حساب کاربری خود در سامانه سجاد مراجعه و 85 درصد مابقی شهریه را به شماره حساب 7002191154557 نزد بانک شهر واریز و فیش واریزی خود را به مدیریت مالی و اداری مرکز آموزش تحویل نمایید.