28 تیر 1396

شهادت امام صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

گلزار بقیع مدفنی را کم داشت
در هجر امام شیعیان ماتم داشت
می ر یخت ز تابوت امام صادق
خاکی که مدینه بر سر عالم داشت