25 آذر 1394

سمینار معرفی دستگاه عیب یاب خودرو تحت اندروید

سمینار معرفی دستگاه عیب یاب خودرو تحت اندروید، با حضور مدیر عامل شرکت خودرو آزما سنجش
زمان: شنبه 28 آذر ماه
ساعت 15:00 الی 17:00
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزش