22 تیر 1394

زمان ثبت نمرات واحدهای درسی نیمسال دوم

استاد ارجمند، زمان ثبت نمرات واحدهای درسی نیمسال دوم تحصیلی 94-93 تا مورخ جمعه 26 تیرماه تمدید گردید.