28 مرداد 1394

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم تابستانی

آغاز امتحانات درسی ترم تابستانی از  مورخ  5 شهریورماه لغایت 10 شهریورماه 94 در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران