22 تیر 1394

زمان انتخاب واحد ترم تابستان نیمسال دوم

دانشجوی محترم، زمان انتخاب واحد ترم تابستان نیمسال دوم تحصیلی 94-93، تا مورخ پنجشنبه 25 تیرماه تمدید گردید.