10 شهریور 1394

زمان انتخاب واحدهای درسی، حذف و اضافه


دانشجوی محترم ورودی بهمن سال تحصیلی 94-1393، شما می توانید جهت انتخاب واحدهای درسی، روزهای سه شنبه هفدهم و چهارشنبه هجدهم شهریور ماه به سامانه سجاد مراجعه نمائید. زمان حذف و اضافه واحدهای درسی نیز روز سه شنبه هفتم مهرماه تعیین گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دروس ارائه شده به واحد آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مراجعه فرمایید.