01 دی 1394

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

دانشجوی ارجمند،
ضروری است برای شرکت در آزمون واحد های درسی خود پس از دریافت کارت ورود به جلسه از سامانه سجاد،جهت تائیدیه آن به واحد های مالی اداری و آموزشی پژوهشی مراجعه نمائید.