01 مهر 1396

درج اطلاعات مربوط به سوابق آموزشی در سامانه میزکار

همکار ارجمند؛
خواهشمند است، جهت درج اطلاعات مربوط به سوابق آموزشی در سامانه میزکار، نسبت به ارائه اصل گواهینامه های آموزشی با مهر اداره کل برنامه ریزی و آموزش( مشمول همه سال های خدمت) حداکثر تا مورخ 20 مهرماه 96 به امور آموزشی مرکز آموزش اقدام نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های 44294668 داخلی 123 و 159تماس حاصل نمایید