30 آذر 1395

دانشجوی گرامی؛

ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ 95/10/15، پس از اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیم سال اول سال تحصیلی 95-96 از طریق پروفایل شخصی خود در سامانه سجاد، نسبت به ارائه آن به امور آموزشی مرکز برای دریافت مجوز ورود به آزمون، اقدام فرمایید.