10 شهریور 1394

دانشجوی محترم ورودی مهر سال تحصیلی 94-1393

شما می توانید جهت انتخاب واحدهای درسی، روزهای جمعه سیزدهم و شنبه چهاردهم شهریور ماه به سامانه سجاد مراجعه نمائید. ضمنا، زمان حذف و اضافه واحدهای درسی نیز روز دوشنبه ششم مهرماه تعیین گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دروس ارائه شده به واحد آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مراجعه فرمایید.