14 مهر 1394

کلاس درس ایمنی بهداشت

دانشجوی محترم رشته حرفه ای تاکسیرانی ورودی بهمن ماه 93:

کلاس واحد درسی ایمنی بهداشت، استاد رکنیان در نیمسال اول تحصیلی 94 به شرح زیر برگزار می گردد،
جمعه ها: ساعت: 12:00 الی 10:00