02 آذر 1395

دانشجویان متقاضیان سفر به خارج از کشور

آندسته از دانشجویان ارجمند که متقاضی سفر به خارج از کشور می باشند، جهت صدور مجوز خروج از کشور می بایست نسبت به دریافت نامه اشتغال به تحصیل از مرکز آموزش و خرید کد سخا از پلیس 10+ اقدام نمایند.