03 شهریور 1394

دانشجویان رشته کاردانی مکانیک خودرو

کلاس جبرانی واحد درسی مبانی کنترل کیفیت با استاد صلاحی،
روز پنجشنبه 5 شهریورماه، ساعت 12:00
برگزار می گردد.