08 مهر 1394

دانشجوي گرامي

با توجه به عدم ارائه تاييديه تحصيلي وضرورت تكميل پرونده دانشجويي، ضرورت دارد با در دست داشتن مدارك ذيل حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ پنج شنبه نهم مهرماه به نماينده اداره پست مستقر در مركز آموزش علمي كاربردي تاكسيراني مراجعه فرماييد. مدارك مورد نیاز: كپي صفعه اول شناسنامه ،كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي ،مبلغ 195/000ريال هزينه پست