05 آبان 1395

حضور در تیم فوتسال مرکز آموزش

آندسته از دانشجویان محترمی که متقاضی حضور در تیم فوتسال مرکز آموزش را دارند، جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 8 آبان ماه به واحد فرهنگی دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.