28 بهمن 1394

حذف و اضافه واحد های درسی

 دانشجوی ارجمند،
خواهشمند است، جهت انجام امور حذف واضافه واحد های درسی خود از مورخ یکم لغایت چهارم اسفند ماه به پروفایل شخصی خود در سامانه سجاد مراجعه نمائید.