22 آبان 1396

تیم بسکتبال مرکز آموزش

آندسته از دانشجويان محترم که تمایل به حضور در تیم بسکتبال مرکز آموزش را دارند جهت ثبت نام به واحد دانشجویی فرهنگی مرکز مراجعه نمایند.