05 آبان 1394

تکمیل پرونده

 
دانشجوی محترم رشته کاردان حرفه ای تاکسیرانی ورودی مهر 94،
خواهشمنداست، جهت تکمیل نواقص پرونده خود، مورخ چهارشنبه 6 آبان ماه به واحد آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مراجعه نمایید.