14 شهریور 1394

تائید دروس ارائه شده

استاد ارجمند،
نظر به اعلام دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394، خواهشمند است با مراجعه به سامانه سجاد نسبت به تائید دروس ارائه شده مساعدت فرمائید.