13 آذر 1395

نخستین همایش ملی بهبود در مدیریت شهری؛

با حضور متخصصین علوم شهری و مدیران شهری جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی ذیل مراجعه فرمایید.
www.iumsconf.ir