26 فروردين 1397

برگزاری سی و یکیمین نمایشگاه بین المللی کتاب

استاد ارجمند،نظر به برگزاری سی و یکیمین نمایشگاه بین المللی کتاب،جهت ارائه و معرفی آثار علمی و پژوهشی خود در نمایشگاه مزبور می توانیدنسخه ای از فهرست آثار علمی خود را حداکثر تا مورخ 28 فروردین ماه،به مرکز آموزش ارسال نمایید.