15 آبان 1395

برگزاری جشنواره انتخاب کار آفرینان برتر

"کار آفرینان پیشگامان نو آوری و تحول هستند"
نظر به فرا رسیدن یازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر کشور از کلیه عزیزانی که در این زمینه فعالیتی داشته اند، حداکثر تا مورخ 20آبان ماه، نسبت به ارسال مدارک و مستندات خود به واحد آموزشی و پژوهشی مرکز اقدام فرمایند.