27 دی 1396

بدو ورود به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در دوره آموزشی
" بدو ورود به ناوگان تاکسیرلنی شهر تهران "
دوره های آموزشی بدو ورد هر هفته روزهای شنبه لغایت سه شنبه ساعت 8:30 لغایت 17:30 در مرکز آموزش سازمان تاکسیرانی بر
گزار می گردد.