23 آذر 1395

بازدید از سامانه کنترل ترافیک شهر تهران

با حضور جناب سرهنگ جهانی و دانشجویان مرکز آموزش
زمان : چهارشنبه 95/9/24
ساعت : 14:00