24 تیر 1396

انجمن ورزشی

آن دسته از دانشجویان محترم که متقاضی عضویت در انجمن ورزشی مرکز هستند جهت ثبت نام به واحد دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایند.