17 آبان 1395

امام رضا (علیه السلام ) فرمود

کسی که توان جبران گناهانش را ندارد ، پس بسیار صلوات بفرستد ، چون صلوات فرستادن ، گناهان را نابود می کند.