08 آذر 1396

اعلام اسامی دانشجویان مشمول3/16 به امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش

استاد ارجمند
 ضمن سپاسگزاری از حسن همراهی با مرکز آموزش، در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 96/9/15 نسبت به اعلام اسامی دانشجویان مشمول3/16 به امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش، مساعدت فرمائید.